• Eng
  • Slk

Home / Projekty / VENTURSKA 7

VENTURSKA 7

VENTURSKA 7

TYPE:RECONSTRUCTION
STATUS:BUILT
YEAR: 2003

Charakteristickými princípmi zrealizovanej rekonštrukcie, je jednoznačné odčlenenie pôvodných a navrhovaných konštrukcií a to najmä v horizontálnom smere – prestrešenie vnútorného dvora a tvaroslovné priznanie nových konštrukcií v tých častiach budovy , kde dochádza k prelínaniu pôvodnej a novej architektúry . Čo je nové je riešené ako nové , čo je pôvodné je rekonštruované ako pôvodné . Takto možno charakterizovať základný princíp obnovy budovy v duchu ktorého vznikol celok pozostávajúci zrekonštruovanej časti a z priznanej novostavby .

Budova na Ventúrskej ulici č.7 vznikla koncom 13.storočia. Pôvodne meštiansky dom bol postupne dostavovaný kým nenadobudol dnešnú podobu . V 18.storočí bol objekt majetkom grófa Mikuláša Illesházyho. V tomto období boli na objekte vykonané najrozsiahlejšie stavebné zmeny. Bola realizovaná nadstavba dvorových traktov, úprava fasád a výstavba pilierového schodiska v severnom trakte. Na základe týchto zmien sa stal prevládajúcim slohom objektu barok. V 19.storočí sa stal vlastníkom objektu barón Walterskirchen . V prvej polovici 19.storočia boli zrealizované rozsiahle čelnej fasády, boli adaptované dvorové trakty na nájomné byty a boli dostavané pavlače a schodiskové teleso na nádvorí. Je možné povedať, že v tomto období nadobudol objekt tvar, ktorý sa zachoval dodnes. V rámci architektonického vývoja je možné nazvať nasledujúce obdobie-20.storočie, ako úpadok objektu. V tomto čase boli realizované zmeny a stavebné úpravy , ktoré znamenali narušenie typologického tvaru objektu ako celku. Neskôr objekt chátral až do stavu, kedy bolo potrebné realizovať zabezpečovacie práce potrebné na zaistenie statickej stability budovy. Napriek všetkému typický charakter štvortraktového meštianskeho domu s uzatvoreným pôdorysom ostal zachovaný .