• Eng
  • Slk

Home / Projekty / ZŠ CADROVA rekonštrukcia

ZŠ CADROVA rekonštrukcia

ZŠ CADROVA rekonštrukcia

TYPE:RECONSTRUCTION
STATUS:ONGOING
YEAR: 2020

Autori: Michal Vršanský, Michal Oborný, Andrej Drgala

Projekt rieši rekonštrukciu a nadstavbu / dostavbu jedálenského pavilónu na základnej a materskej škole Cadrova na Kramároch, Bratislava - Nové Mesto.

Projekt rieši rekonštrukciu a nadstavbu / dostavbu jedálenského pavilónu na základnej a materskej škole Cadrova na Kramároch, Bratislava - Nové Mesto.

V súčasnosti sa v objekte nachádza kuchyňa s jedálňou (400jedál denne), dielňa pre žiakov, hudobná trieda, priestor pre školníka, sklady a kancelárie ekonómky. Objekt ako aj kuchyňa je v nevyhovujúcom technickom stave a nespĺňajú súčasné nároky na hygienu, technické štandardy a energetickú úspornosť budov.

Hlavnými cieľmi projektu sú: navýšenie kapacity jedálne (zo súčasných 400 na 750 jedál denne) a jej modernizácia a adaptácia pri splnený všetkých súčasných požiadaviek na prevádzku a hygienu, vytvorenie nových priestorov pre kmeňové triedy (šesť nových tried) a tým pádom navýšenie kapacity celej školy, vytvorenie špeciálnej učebne (počítačová učebňa), vytvorenie zázemia pre inkluzívnych pracovníkov školy (špeciály asistenti pre študentov), vytvorenie zázemia pre bežných pedagógov, adaptácia objektu na bezbariérový(výťah, exteriérová rampa, wc pre imobilného), navýšenie kapacity socálnych zariadení a vytvorenie exteriérového priestoru pre jedáleň a zároveň možnosť výučby v exteriéry (vonkajšia trieda).

V neposlednom rade projekt zvyšuje energetickú úspornosť objektu a to ako vylepšením teplotechnických vlastností pôvodného objektu tak aj rešpektovaním najprísnejších kritérií pri nadstavbe a prístavbe novej hmoty.   

Nezanedbateľnou úlohou je aj zlepšenie existujúceho životného prostredia a vytvorenie komunikatívneho priestoru nielen pre žiakov a pedagógov ale aj pre mimoškolské aktivity a celoživotné vzdelávanie.

Existujúce vzrastlé stromy zachovávame bez výraznejšieho obmedzenia ich koreňového systému, tvoria nedielnu súčasť návrhu. Pomôžu vytvárať mikroklímu pred objektom a na terase.

Architektúra objektu sa snaží o oddelenie pôvodného objektu architekta Dedečka od nadstavby, ktorá sa nachádza nad pôvodnou rímsou objektu, ale rešpektuje tektonické a architektonické členenie pôvodného objektu a parafrázuje ho. Nová prístavba používa vlastný architektonicky jazyk, materiálovo sa odčleňuje (betónový prefabrikát) od pôvodného objektu a parafrázuje dobovú výstavbu.

Súčasťou prístavby je aj umelecké dielo odkazujúce na autora celej školy (ing. arch. Vladimir Dedeček). 

Projekt rekonštrukcie zabezpečuje objektu funkčnosť aj pri súčasných nárokoch na prevádzku, dopĺňa ho a napriek novým extenzívnym priestorovým požiadavkám zachováva  architektonickú kvalitu pôvodného návrhu obohatenú o novú architektonickú vrstvu.