• Eng
  • Slk

Home / Projekty / BYTOVÝ DOM PAULÍNSKA TRNAVA

BYTOVÝ DOM PAULÍNSKA TRNAVA

BYTOVÝ DOM PAULÍNSKA TRNAVA

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:ONGOING
YEAR: 2018

Ide o obytnú budovu s komerčnými priestormi v parteri. Objekt je rozdelený do dvoch častí – blok*A a blok*B kvôli svetlo-technickým limitom vzhľadom k objektu poisťovne Allianz.  

      Budova má jedno podzemné podlažie určené pre parkovanie obyvateľov domu a obsahuje aj kobky. Podzemná garáž je prístupná rampou z ulice Veselá. Na 1.NP sa nachádzajú komerčné priestory a hlavné vstupy pre obyvateľov. Od 2.NP sa objekt delí na spomínané dva bloky obsahujúce 45 bytov rôznych typov. Medzi týmito blokmi sa nachádza sčasti zelená strecha s nízkou vegetáciou a sčasti pochôdzna terasa pre byty na úrovni 2.NP.

Blok*A umiestnený na južnom okraji pozemku má 5 nadzemných podlaží a ustúpený objekt „letnej terasy s kuchyňou“ na 6.NP (max.50% plochy 5.NP), určenú ako spoločný priestor pre obyvateľov domu tak, aby rímsa objektu výrazne nenarúšala uličnú čiaru a limity určené Ú.P.M. a obsiahnutých v stanovisku MsÚ Trnava z dňa 22.8. 2008 a Krajského pamiatkového úradu Trnava z dňa 5.9. 2008. Okolie letnej terasy bude sčasti riešené ako zelená strecha s nízkou vegetáciou.

      Blok*B má 5 nadzemných podlaží, pričom 4.NP a 5.NP sú uskočené kvôli svetlo-technickým limitom vzhľadom k objektu poisťovne Allianz a vyplývajú takisto z podmienok Ú.P.M. a stanoviska MsÚ Trnava z dňa 22.8. 2008 a Krajského pamiatkového úradu Trnava z dňa 5.9. 2008. Strechy uskočených podlaží sú riešené sčasti ako pochôdzne terasy bytov a sčasti ako zelené strechy.