• Eng
  • Slk

Home / Projekty / HOTEL ČERVENÝ RAK

HOTEL ČERVENÝ RAK

HOTEL ČERVENÝ RAK

TYPE:RECONSTRUCTION
STATUS:PROJECT
YEAR: 2010

Projekt rieši prepojenie troch existujúcich objektov na Michalskej a Zámočníckej ulici do jedného funkčného celku a to *****hotela. Riešenie ponecháva existujúci prechod do čitárne vo Vodnej priekope a vytvára nový prechod do vodnej priekopy z mosta, tak pre návštevníkov hotela ako aj pre turistov a obyvateľov Bratislavy. Zároveň sa novou časťou objekt otvára do Vodnej priekopy a tak oživuje, tento atraktívny, ale v súčasnosti nedostatočne využitý kút starého mesta. Vzhľadom na zlý súčasný stav objektov rieši projekt ich dôkladnú rekonštrukciu a v časti Zámočníckej ulice aj nadstavbu. Nadstavbou sa vypĺňa medzera, vzniknutá historickým vrstvením ulice, kedy okolité objekty prerástli mierku existujúceho objektu na Zámočníckej 3. Jednotlivé objekty tvoria urbanistickú súčasť stredovekého mesta. Vzhľadom na exponovanú polohu, v ktorej sa nachádzajú, dotvárajú významným spôsobom architektonický výraz historického jadra Bratislavy. Najmä objekt na Michalskej ulici č.22, ktorý je situovaný na rohu Zámočníckej a Michalskej ulice v priamej nadväznosti na Michalskú bránu a mestské hradby patrí medzi najvnímateľnejšie budovy centra mesta. Súčasťou riešenia objektu by malo byť aj sprístupnenie priestorov Vodnej priekopy pre širšiu verejnosť. Toto prepojenie navrhujeme vyriešiť výťahom, ktorý by spojil úroveň pešej zóny na začiatku Michalskej ulice pri vyústení do námestia SNP s úrovňou vodnej priekopy. Návrh počíta s vybudovaním nového sklenného výťahu a schodiska pri začiatku mosta nad vodnou priekopou. Hlavný vstup do objektu bude z Michalskej ulice vedľa vstupu do lekárne Červený rak. V tejto časti objektu bude vyriešené aj prepojenie Michalskej ulice s letnou čitárňou. Prístup návštevníkov bude možný od námestia SNP odkiaľ môžu prejsť ponad vodnú priekopu, alebo zídu novovybudovaným výťahom do nej. Keďže prevádzka hotela bude úzko prepojená s exteriérovými priestormi priekopy, bude možný vstup aj z nej. Druhá možnosť prístupu je od podzemnej garáže Uršulínska v prípade, že návštevníci prídu vlastným autom. Napriek tomu, že pešia vzdialenosť je zanedbateľná uvažuje sa z využitím golfových vozíkov. Zásobovanie objektu bude zo Zámočníckej ulice, kde vstup do zázemia hotela bude tvoriť vstup do objektu Zámočnícka 3