• Eng
  • Slk

Home / Projekty / RUK

RUK

RUK revitalizácia sídliska ostredky

TYPE:NEW DEVELOPMENT
STATUS:STUDY
YEAR: 2016

 Projekt ponúka komplexné riešenie na zlepšenie existujúceho stavu v sídlisku Ostredky v mestskej časti Ružinov, Bratislava. Ide o riešenie kritického stavu v doprave - zlepšenie priepustnosti hlavných križovatiek, zabezpečenie prejazdnosti vnútro sídliskových ciest, zvýšenie počtu a kvality parkovania, vytvorenie možnosti garážovania.

V rámci existujúceho sídliska sme osadili tri objekty garážových domov, ktoré poskytnú možnosť garážovania obyvateľom, ktorá v sídlisku zatiaľ nie je dostupná.

V rámci stabilizovaného územia sú umiestnené nové objekty, ktoré dopĺňajú existujúce bytové domy. Bytové domy nadväzujú na štítové múry existujúcich panelákov a svojim tvarovaním riešia jeden z veľkých nedostatkov panelovej výstavby – ukončenie štítov. Je to dom na Mesačnej ulici a exkluzívny bytový dom Park.

Kultúrny pavilón je drobný solitér, ktorý popri kultúrno-spoločenskej funkcii rieši aj revitalizáciu existujúcich verejných WC.

Jediný objekt vežovitého charakteru spolu s novým verejným priestorom - námestím vytvára chýbajúcu dominantu hlavnej pešej osi sídliska Ostredky – ulice Dr.V.Clementisa. Túto os návrh v plnom rozsahu rešpektuje včítane funkcie cyklotrasy a počíta s jej budúcim mimoúrovňový prepojením popod železnicu do Trnávky.

Nutné výruby zelene súvisiace s navrhovanou výstavbou budú realizované iba v minimálne potrebnom rozsahu a budú kompenzované náhradnou výsadbou tam, kde to podľa dendrologického posudku bude v riešenom území najpotrebnejšie. Takáto koncepcia prinesie celkové vylepšenie zdravotného aj estetického stavu zelene v riešenom území.