• Eng
  • Slk

Home / Ateliér

Ateliér obchodu a cestovného ruchu

AOCR poskytuje celú škálu služieb týkajúcich sa architektúry, projektovania, rekonštrukcií, územného plánovania a krajinárskej tvorby. Naša spoločnosť poskytuje profesionálny servis od prvých návrhov až po audit hotových konštrukcií. Od roku 1991 team AOCR pracoval nielen na návrhoch a projektoch novostavieb, ale venoval veľkú časť svojej prace modernizovaniu a obnove častokrát zložitých pamiatok. V ateliéry sa nevenujeme iba veľkým "developerským" projektom, ale zvláštny dôraz kladieme na menšie "dizajnérske" projekty a interiéry.

Team AOCR tvoria autorizovaný architekti Slovenskou Komorou Architektov. Kmeňový zamestnanci sú kvalifikovaný architekti alebo stavebný inžinieri. Ostatných projektantov profesií zabezpečujeme na externej báze v rámci dlhoročnej a plodnej spolupráce.
AOCR poskytuje nasledovné služby z oblasti architektúry a projektovania
- Overovacie štúdie
- Počítačové vizualizácie a animácie
- Projektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie
- Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie
- Tendrovú dokumentáciu
- Realizačné projekty
- Projekty interiérov
- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia
 
Poskytujeme konzultačné a poradenské služby pred začatím a počas samotného projektovania a získané informácie tvoria základ ďalšieho projektovania. Medzi tieto služby patria: 
- Analýza pozemku a posúdenie jeho vhodnosti pre daný zámer
- Posúdenie vhodnosti budovy pre plánovanú rekonštrukciu/dostavbu
- Tvorba podkladov nevyhnutných pre následné ohodnotenie investície
- Obhliadky pozemku a sprostredkovanie potrebných prieskumov
- Konzultácia s dotknutými orgánmi pred a počas procesu projektovania
- Tvorba harmonogramov projektu ako aj samotnej realizácie
- Príprava tendru na stavbu aj jeho vyhodnotenie pre klienta
 
Inžinierska činnost je súčasťou nášho komplexného prístupu ku klientovi:
- Poskytovanie potrebných dokumentov a dát ako pre klienta tak pre dotknuté orgány
- Príprava a získavanie územného rozhodnutia
- Príprava a získavanie stavebného povolenia
- Autorský a technický dozor počas výstavby
- Príprava na kolaudačné rozhodnutie
 
AOCR sídli vo vlastnej budove na Úradníckej ulici v Bratislave.