• Eng
  • Slk

Home / Projekty / FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE

FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE

FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE

TYPE:RECONSTRUCTION
STATUS:COMPETITION
YEAR: 2010

Rekonštrukcia s dostavbou rieši objekty č.8, 9, 10 na Františkánskom námestí v Bratislave. Predmetom prestavby a dostavby je návrh nového funkčného využitia predmetných priestorov. Účelom je navrhnúť architektonickú koncepciu prestavby predmetných objektov v kontexte Bratislavy ako hlavného mesta s centrom nadmestského významu.

Architektonická kompozícia narába so spolužitím a vnútorným dialógom rekonštruovaných a obnovených historických objektov objímajúcich súčasnú dostavbou košatého stromu, ktorá svojimi výrazovými prostriedkami vhodne rozvíja prítomné odkazy. Nová strešná rovina vytvorená ako súčasný vklad do historického prostredia vrátane zazelenených striech s parkovou úpravou prináša novú kvalitu aj na tejto výškovej úrovni. Pamiatkové prostredie je podporené očistením výrazu existujúcich objektov a rekonštrukciou pôvodného tvarovania a architektonických článkov. Dôraz je kladený na priestorový výraz a súlad atraktívnosti historického mestského prostredia s neopakovateľnosťou dynamického vnemu. Cieľom nie je len zachovať historickú substanciu, nie len zakonzervovať, ale rozvinúť narábaním s priestorovými prvkami, interakciou a súžitím.  Priestor nesmie ustrnúť, ale musí sa ďalej rozvíjať. Historické objekty nie sú narušené novotvarmi ale pozvané do spolužitia so súčasnosťou pri zachovaní si svojej pôvodnej identity. Objekty 8., 9. a 10 sú dôsledne rekonštruované so zachovaním uličného výrazu od námestia Františkánov vrátane tvaru a materiálu strechy. Vo vnútrobloku je taktiež rešpektovaný historický výraz objektov až po strešnú rímsu. Materiály a farebnosť bude obnovená podľa pôvodných podkladov. Návrh rešpektuje pôvodného ducha a nesnaží sa zmeniť históriu, ale ju ďalej rozvíjať. Pôvodné výmaľby budú obnovené. Nové konštrukcie používajú súčasné materiály s harmonizujúcimi prvkami narábajúcimi s plochou a otvorom a vylúčením nevhodného kontrastu (nepoužívajú sa veľké presklené plochy). Novotvar ako strom vyrastá z historických koreňov a prináša čerstvý vánok a nový život do priestoru. Stena ako základný prvok kompozície sa prejavuje v mnohých variantoch a ponúka bohatosť tvarovania a priestorových vnemov. Naznačuje kontinuitu vývoja a evolučný postup vývoja po špirále. Návrh vizuálne prepája všetky priestory od podzemných podlaží až po strechu ako v horizontálej, tak vo vertikálnej rovine vo forme presvetlených štrbín a postupuje komplexnú informáciu. Návštevník je decentne atakovaný priestorom a funkciami, čo zabezpečuje atraktivitu a návštevnosť. Návrh nenarába s monofunkčnými celkami, ale rieši kombináciu vrátane potrebnej variability a možného ďalšieho vývoja.